Základní informace

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Společnost Teplárenská, a.s., vznikla v závěru roku 2006 rozdělením společnosti United Energy, a.s. na dva subjekty – United Energy právní nástupce, a.s. a na společnost Teplárenská, a.s.

Předmětem podnikání společnosti Teplárenská, a.s., byla výroba, nákup, rozvod, distribuce a prodej tepla v regionu severozápadních Čech. V dubnu 2007 se 100% vlastníkem společnosti Teplárenská a.s. stala společnost ČEZ. V lednu 2008 pak došlo ke změně jména společnosti na ČEZ Teplárenská, a.s. a následně v polovině roku 2008 byla využita příležitost vyčlenit většinu teplárenských aktivit z divize výroba společnosti ČEZ, a. s., do dceřiné společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

V současné době společnost nakupuje tepelnou energii tzv. na plotě, tedy na výstupu z areálu zdroje – elektráren a prodává teplo a služby koncovým zákazníkům (domácnostem, bytovým družstvům, podnikům apod.).

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s. zásobuje přibližně 7 700 odběrných míst a kromě více než 134 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.

Základní informace

 

Obchodní název ČEZ Teplárenská, a.s.
Sídlo ČEZ Teplárenská, a.s.
Duhová 1444/2
Michle, 140 00, Praha 4
IČO 27309941
DIČ CZ27309941
Zápis u OR V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 17910
Rok založení 2006 jako Teplárenská, a.s.
Základní kapitál 2 262 501 756,-  Kč (splacen v plné výši)

Akcionáři

 

Jediným akcionářem společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. je níže uvedený subjekt.

Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100%


Stanovy společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., platné ke dni 1. 10. 2023

 

Úplné znění stanov ČEZ Teplárenská, a.s. najdete zde.


Energetická politika

 

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s. se zavazuje k:

 • neustálému snižování energetické náročnosti výrobních celků a budov s ohledem na provozní, technické, ekonomické a ekologické parametry;
 • dlouhodobému zvyšování energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla, a to tam, kde je to možné a efektivní;
 • přijímání opatření zaměřených na průběžné zlepšování hospodaření s energií, především na monitorování a vyhodnocování spotřeby energií;
 • zajišťování a poskytování dostupných informací a zdrojů nezbytných k dosahování energetických cílů a cílových hodnot;
 • dodržování všech legislativních a dalších požadavků vztahujících se na užití a spotřebu energií ve Skupině ČEZ;
 • vytvoření efektivního systému řízení hospodaření s energií se stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi k jeho udržování a zlepšování;
 • zlepšování úrovně řízení hospodaření s energií, a to v souladu se strategickými záměry společnosti a s ohledem na společenskou odpovědnost;
 • podporování nákupu energeticky úsporných produktů a služeb, návrhů na snižování energetické náročnosti;
 • prosazování zásad efektivního využití energií a ochrany životního prostředí u smluvních partnerů;
 • vzdělávání zaměstnanců v oblasti energetického managementu.

Politika etického chování

 

Etika

 • Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy a ke svým partnerům přistupujeme s respektem.
 • Systematickým a etickým způsobem usilujeme o zvyšování hodnoty kapitálu akcionářů.
 • Se všemi našimi zákazníky vždy jednáme transparentně a čestně.
 • Svým zaměstnancům vytváříme pozitivní pracovní prostředí, kde mohou rozvíjet svůj potenciál a profesně růst. Neakceptujeme jakoukoliv formu diskriminace a obtěžování.
 • S našimi dodavateli vždy jednáme s respektem a poctivostí. Požadujeme od nich dodržování našich etických standardů a pravidel.
 • V našem podnikání se chováme apoliticky a k orgánům státní správy přistupujeme s respektem a vzájemnou úctou.
 • Informace poskytované veřejnosti musí vždy být objektivní a pravdivé.
 • Nezištně podporujeme charitativní, vědecké, výzkumné, vzdělávací, kulturní a jiné projekty. Nikdy však v případě konfliktu zájmů či politických aktivit.

Integrita

 • Dodržování etických hodnot je pro nás jednou z priorit. Vytváříme proto systém možnosti oznámení jejich porušování.
 • Chráníme dobré jméno společnosti. Naše pověst je tvořena chováním a jednáním všech našich zaměstnanců a partnerů.