Energetická gramotnost

Používané jednotky spotřeby tepla

Základní převody
1 000 kWh = 1 MWh
1 MWh = 3,6 GJ
1 m³ zemního plynu obsahuje ve spalném teple cca 10,55 kWh tepelné energie
1 MWh ve spalném teple odpovídá cca 94,79 m³ zemního plynu

Jednotky a jejich násobky
1 GJ = 1 000 MJ = 1 000 000 kJ = 1 000 000 000 J = 0,001 TJ
1 kWh = 1 000 Wh = 0,001 MWh = 0,000001 GWh
1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³ atd.

 

Často používané pojmy v teplárenství

 

CZT (centrální zásobování teplem) – centrální výroba tepla a jeho následný rozvod do míst spotřeby pomocí sítě centrálního zásobování teplem.

Síť (soustava) centrálního zásobování teplem - soubor vzájemně propojených zařízení (potrubí, předávací stanice…) sloužící k rozvodu a dodávce tepla ze samostatně stojících zdrojů tepla (teplárny, výtopny) k vytápěným objektům.

Zdroj tepla – zařízení, v němž se vyrábí teplo.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) – sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu. Je nejúčinnější cestou přeměny energie paliva na využitelnou energii (elektřinu a teplo), díky recyklaci tepla z výroby elektřiny šetří palivo i životní prostředí, pokrývá téměř 2/3 dodávek tepla pro centrální zásobování teplem v České republice.

Tepelný napáječ – část rozvodu tepla od zdroje tepla k místní rozvodné tepelné síti.

Tepelná přípojka – zařízení, které vede teplonosnou látku ze zdroje nebo rozvodného tepelného zařízení k odběrnému tepelnému zařízení pro jednoho odběratele.

Předávací (výměníková) stanice (VS) - zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů.

Objektová předávací stanice (OPS)- předávací stanice umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky); obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro vytápění a ohřívací zařízení teplé vody.

Primární dodávka tepelné energie - jedná se o dodávku tepla prostřednictvím rozvodů s vysokými parametry v páře, nebo horké vodě od zdroje tepla do zařízení odběratele. Takto dodáváme teplo převážně distribučním společnostem, které ho převádí na nižší parametry ve VS nebo OPS a dále rozvádí teplovodní soustavou.

Sekundární dodávka tepelné energie - jedná se o rozvod tepla po snížení parametrů VS (OPS) rovnou do místa spotřeby na požadované parametry vnitřního otopného systému objektu. (bytové domy, haly, rodinné domy apod.).

Horkovodní tepelná síť - síť centrálního zásobování teplem, kde teplonosným médiem je voda o teplotě nad 110°C s tlakem vyšším než je tlak atmosférický (např. při 110°C - 0,143 MPa, při 130°C – 0,271 MPa)

Parní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla v páře; skládá se z přívodního parního potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice kondenzátu, redukční stanice páry, atd.)

Teplovodní tepelná síť - síť centrálního zásobování teplem, kde teplonosným médiem je teplá voda o teplotě do 110 °C.

Čtyřtrubkový rozvod –jsou použity dva sekundární okruhy - okruh s teplou vodou a okruh s topnou vodou. Teplá voda je připravována centrálně (mimo zásobovaný objekt), zpravidla v sídlištní (centrální) výměníkové stanici, tzn. pro připojení tepla k objektu je třeba 4 trubek (dvě pro topnou vodu a dvě pro teplou vodu). Topný okruh bývá v létě mimo provoz.

Dvoutrubkový rozvod – pro přívod tepla stačí pouze dvě trubky (přívodní a vratná), teplá voda je připravována přímo ve vytápěném objektu v domovní nebo bytové (výměníkové) stanici.

Předávací místo – rozhraní vlastnictví mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla.

Měřič tepla - měřidlo vybavené součtovým počítadlem, které zaznamenává spotřebu tepla.

Patní měřič tepla - měřič tepla umístěný na vstupu do odběrného tepelného zařízení, obvykle fakturační měřič tepla.

Fakturační měřič tepla – měřič tepla na základě jehož údajů je prováděna fakturace odebraného tepla. Je umístěn na předávacím místě, zpravidla na patě objektu.

Otopná soustava - soubor zařízení pro vytápění objektů sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles.

Soustava teplé vody - soubor zařízení pro vnitřní rozvod teplé vody sestávající z vnitřního rozvodu a spotřebičů (vodovodních baterií). Teplou vodou (TV) se rozumí zdravotně nezávadná voda ke koupání, umývání a praní, ne však k vaření a pití.

Tepelná účinnost – poměr mezi využitou tepelnou energií na výstupu z procesu k teplu vstupujícímu do procesu v daném časovém úseku a s vymezenými bilančními hranicemi.

Tepelné ztráty – teplo ztracené například při rozvodu tepla, jehož využití je v současné době technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné. Tepelné ztráty jsou vyjádřeny v procentech (poměr mezi celkovým teplem dodaným do sítě CZT a celkovým teplem odebraným ze sítě jednotlivými spotřebiteli).

Odběrový diagram – časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy dodavatele s odběratelem.

Povinné údaje ve smlouvě na dodávku tepelné energie dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

  • výkon, množství, časový průběh odběru (odběrový diagram) tepelné energie a místo předání,
  • základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplotatlak,
  • místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením,
  • cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh,
  • při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování,
  • v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně.

 

Užitečné odkazy k legislativě a k často kladeným otázkám:

Energetický regulační úřad
sekce Teplo

 

Užitečné odkazy například k technickým otázkám:

TZB – info – odborný portál pro stavebnictví a technická řešení budov
sekce Energetika
Tabulky a výpočty

Energetický zákon