Dodávka tepla z CZT (centrální zásobování teplem)

Napojení z CZT - primární dodávka tepla (dodávka tepla do předávací stanice)

ČEZ Teplárenská hradí náklady spojené s vybudováním tepelné přípojky a zajišťuje dohodnuté parametry dodávky tepla. Všechny ostatní náklady spojené s pořízením a provozem předávací stanice hradí odběratel. Nové připojení realizuje ČEZ Teplárenská pouze v případě kladného ekonomického hodnocení projektu. Přípojka tepla je obvykle v majetku ČEZ Teplárenské. Předávacím místem, kde energie přechází z majetku ČEZ Teplárenské do majetku zákazníka, je obvykle první uzavírací armatura za obvodovou zdí uvnitř objektu.

ČEZ Teplárenská zajistí na své náklady

 • Poradenství s připojením
 • Projektovou dokumentaci tepelné přípojky
 • Stavební povolení v rozsahu přípojky
 • Vlastní realizaci tepelné přípojky
 • Instalaci měřiče tepelné energie s bezdrátovým přenosem dat
 • Dodávku tepla dle sjednaných parametrů na primární síti

Odběratel zajistí na své náklady

 • Projektovou dokumentaci spojenou s instalací předávací stanice
 • Stavební povolení
 • Realizaci předávací stanice a následující tepelné technologie
 • Obsluhu a údržbu předávací stanice

Vhodné pro

 • Zajištění primární dodávky tepla pro průmyslové areály, které teplo následně distribuují uvnitř areálu
 • Dodávka tepla pro technologické aplikace, výrobu
 • Dodávka tepla pro rodinné domy, bytový sektor a občanskou vybavenost v případech, kdy si předávací stanici buduje odběratel na vlastní náklady a dále si zajišťuje odborně i provoz tohoto zařízení

Napojení z CZT sekundární dodávka tepla

ČEZ Teplárenská hradí investiční náklady na vybudování přípojky tepla a technologii předávací stanice tepla, kterou následně plně provozuje (včetně všech souvisejících nákladů na údržbu, servis a revize). Nové připojení realizuje ČEZ Teplárenská pouze v případě kladného ekonomického hodnocení projektu. Předávacím místem, kde energie přechází z majetku ČEZ Teplárenské do majetku zákazníka, je obvykle vstup, nebo výstup z rozdělovače.

Zajistíme Vám

 • Dodávku tepelné energie do vytápěných objektů v souladu s požadovaným charakterem otopu
 • Přípravu teplé vody vč. hygienické úpravy (např. proti bakterii legionela)
 • Komplexní péči o vybudované zařízení po celou dobu platnosti smluvního vztah

ČEZ Teplárenská zajistí na své náklady

 • Poradenství s připojením na síť centrálního zásobování teplem, včetně poradenství k předávací stanici pro zajištění maximálního komfortu
 • Projektovou dokumentaci tepelné přípojky a předávací stanice, včetně návaznosti na:
  - topný systém objektu /areálu
  - přípravu teplé vody v objektu /areálu
 • Stavební povolení v rozsahu přípojky a předávací stanice
 • Vlastní realizaci tepelné přípojky, dodávku a montáž předávací stanice (např.: s ekvitermní regulací)
 • Instalaci měřiče tepelné energie s bezdrátovým přenosem dat
 • Dodávku tepla dle sjednaných parametrů na primární síti
 • Zajištění nepřetržité obsluhy s využitím centrálních dispečinků ČEZ Teplárenské
 • Zajištění servisu a oprav na zařízení

Odběratel zajistí na své náklady

 • Cenově výhodně řešení bez nutnosti počátečních investic

Výhody

 • Zajištění odborné realizace a uvedení do provozu
 • Zodpovědnost a veškerá péče o tepelné zařízení je na nás – dodavateli tepla po celou dobu platnosti smluvního vztahu
 • Spolehlivé a bezpečné zajištění tepla do vašeho objektu

 
Ceníky tepla v jednotlivých lokalitách na rok 2022 najdete v sekci Pro zákazníky.

Produktový leták najdete zde.