Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství a energetiky

V Hradci Králové se ve dnech 24. a 25. dubna 2018 konala již po čtyřiadvacáté nejvýznamnější konference v oboru teplárenství v České republice Dny teplárenství a ener­ge­tiky. „Hlavní výstupy z Dnů teplárenství a ener­ge­tiky“ obsahují konkrétní body, které chce Teplárenské sdružení České republiky prosazovat.

Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek ve svém úvodním referátu upozornil na obtížnou ekonomickou situaci teplárenství a zásadní význam, který může v jeho ekonomické stabilizaci sehrát přidělování povolenek na výrobu elektřiny výměnou za modernizační investice po roce 2020. Pokud má teplárenství přežít, nelze z něj odčerpávat finanční prostředky, naopak je potřeba přidělováním povolenek motivovat provozovatele soustav zásobování teplem k investicím především do jejich modernizace a využití obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství a ener­ge­tiky (Hradec Králové 24. a 25. 4. 2018)

 
  1. Apelujeme na vládu České republiky, aby se zabývala obtížnou ekonomickou situací teplárenství, která v kombinaci s nerealistickými požadavky v oblasti snižování emisí může přerůst ve vážnou krizi a ohrožení ener­ge­tické bezpečnosti již kolem roku 2021 a může mít i dopad na ceny tepla. Je potřeba nastavit podmínky podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) pro další období a podporu odpovídajícím způsobem navýšit.
  2. Teplárenství by mělo ve IV. Obchodovacím období EU ETS získat odpovídající podíl bezplatné alokace emisních povolenek výměnou za investice. Prioritou jsou rekonstrukce tepelných sítí, přechod z páry na horkou vodu a využití obnovitelných zdrojů energie.
  3. Považujeme za nezbytné zapojit teplárny do konceptu smart grid, a to včetně přiměřené úhrady za služby, bez nichž se elektrické sítě neobejdou v důsledku narůstající decentrální výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a akumulace elektřiny.
  4. Očekáváme, že Ministerstvo prů­my­slu a obchodu bude věnovat maximální pozornost vyjednávání balíčku le­gis­la­tivy „Čistá energie pro všechny Evropany“ a zejména specifikům teplárenství a udržení jeho kon­ku­ren­ce­schop­nosti vymezeným ve schválených národních pozicích k jednotlivým le­gis­la­tivním návrhům. V návaznosti na schválení balíčku je pak nezbytné zahájit práce na novém ener­ge­tickém zákonu.
  5. Jsme přesvědčeni, že teplárenství může hrát vý­znam­nou roli při naplňování klimaticko-ener­ge­tických cílů České republiky do roku 2030, je však zapotřebí připravit včas právní rámec a stabilní předvídatelné podmínky pro investory.
  6. V souladu se Státní ener­ge­tickou koncepcí požadujeme srovnání ekonomických podmínek cen­tra­lizova­ných a decen­tra­lizova­ných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. V rámci nastolení rovnováhy je třeba zavést uhlíkovou daň pro zařízení nezahrnutá do systému emisního obchodování a současně přesunout dodávky tepla do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH).
  7. V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového regulačního rámce a stanovit regulační periodu i pro teplárenství tak, aby se dala predikovat rentabilita le­gis­la­tivně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouhodobém horizontu zvážit přístup k systému fungování regulace v teplárenství.


zdroj: Teplárenské sdružení ČR