Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství a energetiky 2019

V Hradci Králové se ve dnech 24. a 25. dubna 2019 konala již po pětadvacáté nejvýznamnější konference v oboru teplárenství v České republice Dny teplárenství a energetiky.

„Hlavní výstupy z Dnů teplárenství a ener­ge­tiky“ obsahují konkrétní požadavky oboru směrem k vládě a státní správě. Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela ve svém vystoupení upozornil na obtížnou eko­nomickou situaci teplárenství a ohlásil, že Teplárenské sdružení ČR přechází do ofenzívy a bude tlačit na vládu, aby plnila své závazky a sliby. Prostředky vyvedené z teplárenství na nákup povolenek se musí vracet na podporu investic do modernizace a snižování emisí.

  1. Apelujeme na vládu ČR, aby se zabývala tíži­vou eko­nomickou situací v teplárenství, která v kombinaci s nerealistickými požadavky v oblasti snižování emisí může přerůst ve vážnou krizi a ohrožení ener­ge­tické bezpečnosti již kolem roku 2021 a může mít i dopad na ceny tepla. Je potřeba nastavit dlouhodobě udržitelné podmínky podpory vysoko­účinné KVET.
  2. Považujeme za nezbytné zapojit teplárny do konceptu smart grid, a to včetně úhrady za služby, bez nichž se elektrické sítě neobejdou v důsledku narůstající decentrální výroby elektřiny z OZE a souvisejícího rozvoje akumulace elektřiny.
  3. Jsme přesvědčeni, že teplárenství bude hrát vý­znam­nou roli při naplňování klimaticko-ener­ge­tických cílů ČR do roku 2030, je však zapotřebí připravit včas právní rámec a stabilní předvídatelné podmínky pro investory.
  4. V souladu se Státní ener­ge­tickou koncepcí požadujeme srovnání eko­nomických podmínek cen­tra­lizova­ných a decen­tra­lizova­ných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. V rámci nastolení rovnováhy je třeba zavést uh­líko­vou daň pro zařízení nezahrnutá do systému emisního obchodování a zavést účinná opatření proti nekalým praktikám v nabídkách pro zajišťování dodávek tepla (například odpojování).
  5. Teplárenství by mělo ve IV. Obchodovacím období EU ETS získat odpovídající podíl prostředků z Moder­ni­zač­ního fondu. Je třeba jasně definovat podmínky čerpání pro oblast teplárenství.
  6. V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu úpravu a zjednodušení věcného usměrňování tak, aby se dala predikovat rentabilita le­gis­la­tivně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií.
  7. Požadujeme nastavení eko­nomických podmínek pro využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně odpadů a biomasy jako náhrady fosilních paliv.

 

zdroj: Teplárenské sdružení České republiky