Teplice – měníme staré trubky za nové

Základní informace o investičních akcích

ČEZ Teplárenská zahájila již v loňském roce v Teplicích rekonstrukci stávajícího parovodu, kdy dojde ke konverzi páry na horkou vodu – laicky řečeno parovod bude nahrazen horkovodem. Hlavním důvodem přechodu z páry na horkou vodu je snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva při výrobě, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Investice je vyčíslena na bezmála 94 mil. Kč.

ČEZ Teplárenská spolu se zhotoviteli stavby v maximální možné míře spolupracuje se Statutárním městem Teplice, dotčenými školami i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel města byl co nejmenší. Investiční akce jsou finančně podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Úspory energie v SZT.

 

Jednotlivé projekty

1. Teplice_ Konverze VS Alejní I, II a III

Předmětem projektu je konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení v lokalitě Teplice, ul. Alejní. Projekt je realizován ve dvou etapách v roce 2019 a 2020. Zhotovitelem stavby je společnost ELTE, s.r.o.

V 1. etapě (2019) byla realizována horkovodní síť z VS Beethovenova v nové trase ul. Papírová a ul. Zelená do VS Alejní III. Ve 2. etapě (2020) budou realizovány rozvody do VS Alejní I. a dále bude horkovod veden ve stávající trase parovodu do VS Alejní II. Z odbočky v ulici Zelená bude realizována přípojka pro VS Gymnázium. Termín dokončení stavby 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. Celková délka trasy rozvodů činí cca 640 m. 

 2. Teplice_ Konverze VS Raisova

Předmětem projektu je konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení zásobující VS Raisova v lokalitě Teplice – Trnovany. Stavba je rozdělena do dvou etap, a to v roce 2019 a 2020. Zhotovitelem stavby je společnost ELTE, s.r.o.

V 1. etapě (2019) byl realizován nový horkovodní rozvod z VS Kpt. Jaroše k obytným domům v ulici Raisova, včetně překopu komunikací ulic Fr. Šrámka a Raisova, bez uvedení horkovodu do provozu. 2. etapa (2020) představuje realizaci donapojení VS Raisova, rekonstrukci části sekundárních rozvodů a uvedení horkovodu do provozu. Celková délka trasy rozvodů je cca 575 m. Termín dokončení stavby je 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. 

3. Teplice_ Konverze Šanov (VS Doubravka)

Předmětem projektu je konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém předizolovaném provedení zásobující lokalitu Teplice – Trnovany.

Horkovodní síť bude vedena z VS Doubravka (Palm Beach), ve které bude vybudována nová VS pára/horká voda, částečně stávajícím kolektorem a částečně nově předizolovaným bezkanálovým rozvodem do VS Kpt. Jaroše s odbočkou do VS Hotelové bydlení (Boží prst). Termín dokončení stavby je 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. Celková délka trasy rozvodů je 650 m.

4. Teplice_ Reko STK Buzulucká

Předmětem projektu je zrušení parní přípojky v kanálovém provedení a technologie VS pára/voda, umístěné v areálu ZŠ Buzulucká (dále také VS Buzulucká) a jejich nahrazení novým teplovodním předizolovaným rozvodem v bezkanálovém, předizolovaném provedení ze stávající VS Jaselská 315 v lokalitě Teplice, Řetenice. Ve VS Jaselská 315 bude provedena výměna výměníku a oběhového čerpadla. Termín dokončení stavby je 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. Celková délka trubních rozvodů činí cca 300 m.

Aktuální informace ke všem projektům k 7. 9. 2020

  • práce v Alejní, Raisově a Buzulucké jsou dokončeny s časovým předstihem,
  • veškerá odběrná místa, která byla dotčená realizací díla, jsou již přepojena na nový horkovodní rozvod. Provoz parovodu pro tuto oblast byl ukončen. Nyní probíhají nutné dokončovací práce. Stavební část díla je ukončena a veškeré povrchy jsou uvedeny do původního stavu. Poté proběhne kolaudace.

 

Máte dotazy?

Napište nám na cezteplarenska@cez.cz