Průkaz energetické náročnosti budov

Adresa hodnoceného objektu

Technické parametry objektu

Počet podlaží / z toho vytápěné (povinné)

/
/
/

Dodatečné informace

Kontaktní osoba zákazníka

Požadavky na dokumentaci a údaje při vlastním zpracování PENB. Tyto požadavky jsou obecné, je třeba si z nich vybrat to, co se vztahuje ke konkrétnímu zpracovávanému subjektu

*Celková EVP (energeticky vztažná plocha) je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (§ 2, odst. 1r, zákona 406/2000 Sb. ).

Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

  1. Vnitřní prostředí lze upravovat vytápěním, chlazením, větráním, úpravou vlhkosti vzduchu a prostupem tepla stavebními konstrukcemi ze sousedních prostor.
  2. Vnitřní prostředí lze také dle ČSN EN ISO 13 790 (str. 15) chápat jako klimatizovaný prostor (vytápěný nebo chlazený) s požadovanou teplotou nebo teplotami .
  3. Jak se určí požadovaná teplota? Pro výpočty energetické náročnosti budov se používají návrhové hodnoty parametrů vnitřního prostředí podle ČSN 73 0540-3 (str. 27), což je obvykle podle tabulky v příloze I.1 (str. 75) nebo i jinak (podle technických předpisů, provozních a technologických podmínek, požadavků projektanta nebo investora).
  4. Parametry upravovaného vnitřního prostředí mohou být teplota, vlhkost, čistota, rychlost proudění a objemový tok vzduchu a intenzita osvětlení.
  5. Prostorem s upravovaným vnitřním prostředím může být i temperovaný prostor (viz ČSN 73 0540-2, str. 7), což je uzavřený prostor nesloužící pobytu osob, kde je v zimním období teplota vzduchu záměrně nižší než v navazujícím prostoru vytápěném a vyšší než výpočtová teplota venkovní. Temperovaný prostor je buď cíleně vytápěn nebo nepřímo pomocí tepelných ztrát navazujících prostor. Teplota temperovaného prostoru se určí výpočtem (dle ČSN EN ISO 13 789 nebo pomocí tepelné bilance).
  6. Součástí prostorů s upravovaným vnitřním prostředím jsou i stavební konstrukce obklopující místnosti, které musí mít požadovanou minimální teplotu (upravuje se jejich teplota), aby se zabránilo kondenzaci vodní páry. Tyto konstrukce zajišťují parametry vnitřního prostředí zejména sdílením tepla sáláním.
  7. Prostor lze chápat jako objem vyplněný čímkoliv, proto pojem prostor nelze zúžit jen na půdorysnou plochu místností.

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Teplárenská, a.s., sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČO 27309941, k odpovědi na váš dotaz nebo poskytnutí vyžádaných informací. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.