Průkaz energetické náročnosti budovy

Jasně a přehledně zhodnotí stávající způsob a úroveň využívání energie v budově a doporučí opatření pro snížení její energetické náročnosti.

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracovaný dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy upravuje odst. 1 a 2, § 7a, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10 v platném znění, což je energetický specialista, který je oprávněn ke zpracování PENB.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje

 • účel zpracování PENB
 • základní informace o hodnocené budově
 • informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
 • energetickou náročnost hodnocené budovy
 • analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • doporučení a posouzení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
 • identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování PENB

Průkaz energetické náročnosti budov je povinen si opatřit

 • stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:
  - výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
  - vlastnictví budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
  - prodeji budovy nebo její ucelené části
  - pronájmu budovy nebo její ucelené části
  - od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy

 • 10 let ode dne jeho vyhotovení
 • do provedení větší změny dokončené budovy
 • do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo ohřev vody

Průkaz energetické náročnosti budov není povinný

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně (nutné stanovisko orgánu státní památkové péče),
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
 • při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

 

 

 

Poptávkový formulář